szczegóły
Kiedy skorzystać ze wsparcia psychologa dziecięcego?


Należy pamiętać o tym, że dziecko samo do psychologa nie przyjdzie, to dorosły podejmuje taką decyzję i przyprowadza dziecko. Czasem wynika to z inicjatywy rodzica, w innych sytuacjach rodzic może być kierowany na konsultację przez specjalistę zajmującego się dzieckiem, np. lekarza lub nauczyciela. Dziecko nie musi posiadać umiejętności rozmowy o swoich problemach. Psycholog ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi diagnostycznych: wywiad, obserwacja zabawy, aktywności spontanicznej, zabawa kierowana, rozmowa, testy, rysunek i inne. Nie ma ograniczeń wiekowych w pracy z dziećmi. Już niemowlę może znaleźć się w gabinecie psychologicznym.

Odrębną nieco grupę stanowi młodzież. Tutaj możemy już opierać się na ich własnej motywacji. Często sam młody człowiek jest inicjatorem spotkania. Gdy konsultacja nie wynika z jego inicjatywy, może wprost zaprzeczać swoim problemom. Praca z młodzieżą posiada już sporo cech pracy terapeutycznej z osobą dorosłą.
Spotkanie z psychologiem może mieć charakter jednorazowej wizyty-porady. W innych wypadkach mogą być potrzebne systematyczne spotkania czy terapia. Integralną częścią terapii dziecka jest praca z rodzicami. Bywają też sytuacje, gdy psycholog pracuje w zespole np. z lekarzem, lekarzem psychiatrą, rehabilitantem, logopedą itp.

Kiedy zatem warto wybrać się z dzieckiem do psychologa?

– Gdy dziecko znajduje się w tak zwanej grupie „ryzyka ciążowo–okołoporodowego” (istotne problemy w okresie ciąży lub okresie okołoporodowym),

– Gdy u dziecka stwierdzono zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia napięcia mięśniowego wymagające rehabilitacji,

– Gdy dziecko ma wadę genetyczną lub inny rodzaj niepełnosprawności,

– Gdy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą zaburzającą jego normalny rytm funkcjonowania
(istotne ograniczenia zwiÄ…zane z chorobÄ…, liczne zabiegi, hospitalizacje),

– Gdy dziecko nie osiąga przewidzianych dla danego wieku osiągnięć rozwojowych,

– Gdy dziecko nie chce i nie potrafi bawić się zabawkami, unika całej grupy zabaw, bawi się
bardzo krótko (oczywiście w stosunku do wieku rozwojowego),

– Gdy funkcjonuje w swoim świecie i jest miernie zainteresowane otoczeniem,

– Gdy ma problemy z nawiązaniem relacji społecznych – z rówieśnikami czy z osobami
dorosłymi,

– Gdy nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikacji z otoczeniem (opóźniony rozwój
mowy),

– Gdy małe dziecko wykazuje problemy pielęgnacyjne: trening czystości, rytm spania, problemy
z jedzeniem,

– Gdy wykazuje w sposób przewlekły nasilone reakcje złości, smutku, agresji, płaczu, lęku, nie
potrafi radzić sobie z niepowodzeniami,

– Gdy przejawia specyficzne trudności w nauce szkolnej (nauka pisania, czytania, działania
matematyczne),

– Gdy ma trudności w konfrontacji z wymogami szkolnymi (wagary, pogorszenie ocen,
niewywiązywanie się z obowiązków, fobie szkolne),

– Gdy musi poradzić sobie z trudną sytuacją, np. rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego,
wypadek, duża liczba zmian, która przekracza jego możliwości adaptacyjne,

– Gdy demonstruje problemy wychowawcze w domu, przedszkolu, szkole,

– Gdy przejawia zaburzenia odżywiania,

– Gdy obserwujemy objawy uzależnienia (np. substancje psychoaktywne, ale też behawioralne,
np. komputer),

– Gdy dziecko przejawia objawy psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha, moczenie,
nawykowe zaparcia bez uchwytnej przyczyny somatycznej).

Odrębną grupą problemów, które mogą być wskazaniem do konsultacji psychologicznej, są specyficzne trudności młodzieży w okresie dojrzewania:

– Wzmożona emocjonalność, wahania nastroju, nastroje depresyjne,

– Nieakceptowanie zmian zachodzących we własnym wyglądzie,

– Nasilone przejawy buntu, przeciwstawiania się autorytetom,

– Problemy z określeniem rodzącej się tożsamości,

– Problemy z zaburzeniami odżywiania,

– Problemy związane z odkrywaniem własnej seksualności,

– Problemy z podejmowaniem decyzji odnośnie wyboru drogi edukacji/wyboru zawodu.Źródło: Poradnik Instytutu Psychologii i Psychoterapii. M.Dreger

powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2021 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515